ข้อตกลงสำหรับการใช้บริการของเรา
เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่อไปนี้ เป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้บริการโฮสติ้ง ระหว่าง Host24Plus ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และ ลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" เพื่อเป็นประโยชน์กับทางผู้ใช้บริการเอง ควรอ่านและทำความเข้าใจกับข้อตกลง "ผู้ใช้บริการ" ต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆของผู้ให้บริการดังนี้
  • 1. ห้าม ผู้ใช้บริการจัดทำเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการละเมิดสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ เนื้อหาเว็บส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ หรือ เว็บการพนัน จนถึงเว็บที่ส่อไปถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกประเภท
  • 2. ห้าม ผู้ใช้บริการใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในการส่ง Spam Mail หรือกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเซิร์ฟเวอร์
  • 3. ห้าม ผู้ใช้บริการใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นแหล่งกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ Spyware และ Trojan horse หรือเป็นแหล่งที่ใช้ในการเจาะหรือโจมตีระบบอื่น
  • 4. ผู้ใช้บริการจะต้องระบุข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการโดยเป็นความจริงทั้งหมด หากพบว่ามีข้อมูลใดๆที่แจ้งมาไม่เป็นจริง ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการ
  • 5. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง หรือ ระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
  • 6. ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นความลับสุดยอด และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฏหมาย ผู้ให้บริการจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดี
  • 7. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบระบบหากมีปัญหาเกี่ยวกับความ ปลอดภัยของระบบที่อาจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัยของระบบ ของผู้ให้บริการ หรือลูกค้ารายอื่น โดยผู้ใช้บริการต้องมอบ Password ให้ทันทีที่ผู้ให้บริการขอตรวจสอบ
  • 8. ผู้ให้บริการมีสิทธิในการปฏิเสธขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลงในการใช้บริการ
  • 9. ผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่าน และ เข้าใจข้อตกลในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว
  • 10. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า นโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ขอขอบพระคุณที่เลือก Host24Plus บริการคุณ*